இந்தியாவின் வல்லரசு கனவை கனவாகவே மாற்ற முயற்சிக்கும் காரணிகள் இவை:

10/14/2009 07:56:00 PM

தபுசங்கர் கவிதைகள் ‍ - III

10/08/2009 11:36:00 PM

நிஜ இந்தியனுக்கு... ஒரு கடிதம்!

10/08/2009 08:03:00 PM

கடலில் வீணாக கலக்கும் மழை நீர் : தமிழக, ஆந்திர அரசுகள் கவனிக்குமா ?

10/08/2009 07:08:00 PM

தபுசங்கர் கவிதைகள் - II

10/04/2009 11:02:00 PM

தபுசங்கர் ‍கவிதைகள் - I

10/04/2009 09:14:00 PM

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook