,

திருக்குறள் - அறத்துப்பால் - துறவறவியல் - வெகுளாமை

10/25/2014 09:41:00 PM
,

திருக்குறள் - அறத்துப்பால் - துறவறவியல் - வாய்மை

10/25/2014 09:35:00 PM
,

திருக்குறள் - அறத்துப்பால் - துறவறவியல் - கள்ளாமை

10/25/2014 09:28:00 PM
,

திருக்குறள் - அறத்துப்பால் - துறவறவியல் - கூடாவொழுக்கம்

10/25/2014 09:22:00 PM

About me

Grew up in a small village. Business Consultant in Advertisement, Branding, Website development, Promotional Design and Application development industry.

Like Us on facebook